Privacybeleid

RUBBERDEAL.COM hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring volgens de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) lees je meer over het verzamelen, bewaren en beschermen van je gegevens.

Wat?

Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door medewerkers van RUBBERDEAL.COM en eventueel derden die door RUBBERDEAL.COM ingeschakeld worden voor bepaalde specifieke diensten.

Hiervoor worden de nodige afspraken in een verwerkingscontract rond de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel General Data Protection Regulation (GDPR) gemaakt.

Je persoonsgegevens

Zodra je 1 van de RUBBERDEAL.COM-diensten bevraagt, gebruikt of contacteert, verzamelt en verwerkt RUBBERDEAL.COM je persoonsgegevens.

Alle gewonnen informatie kan verder ook worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van je RUBBERDEAL.COM-relatie, of met iemand die je vertegenwoordigt. Soms is RUBBERDEAL.COM wettelijk of decretaal verplicht om je persoonsgegeven door te geven.

Wat zijn je persoonsgegevens?

Basisprincipes voor de verwerking van je persoonsgegevens

De ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor jouw persoonsgegevens is RUBBERDEAL.COM

RUBBERDEAL.COM verwerkt je persoonsgegevens in functie van zijn taken:

  • in het algemeen belang of gerechtvaardigd belang
  • vanuit wettelijke basis of vanuit een machtiging
  • op basis van toestemming of contractuele basis

RUBBERDEAL.COM bewerkt en verzamelt je persoonsgegevens rechtstreeks of af en toe vanuit andere vestigingen die er al over beschikken via het opvragen van de gegevens. Je persoonsgegevens worden gedurende de periode die noodzakelijk is met het oog op de hierboven vermelde doeleinden bewaard en daarna tot de wettelijk opgelegde termijn.  

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Je rechten

Je kunt de functionaris voor gegevensbescherming van RUBBERDEAL.COM contacteren om:

  • je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren of eventueel te wissen
  • beperking of bezwaar aan te tekenen m.b.t. tot het verwerken of het doorgeven van je persoonsgegevens
  • je toestemming in te trekken voor de gegevensverwerking van gevoelige gegevens voor zover van toepassing en slechts in de mate toestemming daartoe de enige rechtsgrond zou zijn (dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen).
  • je aan RUBBERDEAL.COM doorgegeven persoonsgegevens te ontvangen om deze aan een andere verantwoordelijke door te geven
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien je meent dat RUBBERDEAL.COM niet in overeenstemming van de wetgeving rond gegevensbescherming heeft gehandeld

 

In principe ontvang je binnen de 30 dagen schriftelijk een antwoord van de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke en deze informeert je ook binnen 1 maand na de ontvangst van het verzoek over iedere weigering of beperking van het recht op inzage van de betreffende gegevens alsook over de redenen voor de weigering of beperking. Afhankelijk van de complexiteit van je verzoek en van het aantal lopende verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens 2 maanden worden verlengd.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan aangepast worden door de wet of de praktijk binnen de beperkingen van de geldende reglementering rond privacy en gegevensbescherming. Wijzigingen en aanpassingen lees je altijd via de website.