Algemene voorwaarden

1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door rubberdeal.com gedaan aan of aangegaan met derden.

1.2 Eventueel toepasselijke voorwaarden van opdrachtgevers blijven buiten toepassing voor zover deze in strijd zijn met de voorwaarden van rubberdeal.com

1.3 Op van de onderhavige afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien deze door rubberdeal.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Schriftelijk overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende overeenkomsten.

1.4 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst is gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en rubberdeal.com.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen waaronder ook prijslijsten, prijsopgaven of prijs gelieerde documentatiemappen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij de eventuele aanvragen verstrekte gegevens.

2.2 Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens, zoals maten, gewichten, berekeningen, hoeveelheden, etc., zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door rubberdeal.com is bevestigd.

2.3 rubberdeal.com is slechts gebonden wanneer zij dat schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.4 rubberdeal.com verstrekt enkel kortingen indien deze expliciet worden vermeld op de opdrachtbevestiging, offerte of op de eigenlijke factuur. Eerder toegekende kortingen binden rubberdeal.com niet bij toekomstige door rubberdeal.com te sluiten overeenkomsten. 2.5 Overeenkomsten aangaande de levering van goederen komen pas tot stand na opgave van het order door de koper via fax, brief of e-mail. Bestellingen enkel via telefoon worden beschouwd als niet rechtsgeldig en bijgevolg niet aanvaard door rubberdeal.com .

3. Prijs

3.1 De door rubberdeal.com opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren.

3.2 Indien na de datum van aanbieding één of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is rubberdeal.com gerechtigd op gelijk welk tijdstip de overeengekomen prijs te wijzigen.

3.3 Bij overeenkomsten met een duur langer dan een jaar kan de geldende prijs worden aangepast aan prijsverhogende ontwikkelingen.

3.4 Prijzen en aanbiedingen zijn steeds exclusief BTW en af fabriek.

4. Extra kosten

4.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kan worden gerekend, worden de opdrachtgevers extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.

4.2 Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor deze overschrijding van de levertijd kan rubberdeal.com niet aansprakelijk gesteld worden.

5. Levertijd en plaats van aflevering

5.1 De levering vindt steeds plaats door fysieke overdracht van de goederen aan de afnemer die alsdan de zaken zal afnemen.

5.2 Levering geschiedt af magazijn. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer na orderbevestiging over alle details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens in het bezit zijn van rubberdeal.com . De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat rubberdeal.com kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en de nodigde materialen haar tijdig zullen worden geleverd.

5.3 Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. De opdrachtgever is evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

5.4 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de zaken te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

5.5 Indien de goederen op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd, wordt er van uit gegaan dat de levering heeft plaats gevonden conform de overeengekomen hoeveelheid en specificaties. Dit is tevens van toepassing ook indien de koper niet, of er namens hem niemand, aanwezig is om voor ontvangst van de goederen te tekenen.

5.6 Leveringsdata, later uitgevoerd dan oorspronkelijk werd overeengekomen leidt echter niet tot een latere factuurdatum. In dit geval is de afnemer verplicht om de opslagkosten voor verlengd verblijf in het magazijn te vergoeden en dit volgens het door rubberdeal.com gebruikelijk en opgelegd tarief. Deze extra kosten zijn te vergoeden vanaf het tijdstip van de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

6. Transportrisico

6.1 Alle zaken reizen vanaf het ogenblijk van verzending voor risico van de opdrachtgever. Ook indien franco levering is overeengekomen, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals transportschade, brandschade, waterschade, diefstal of verduistering tijdens het vervoer van de goederen geleden).

6.2 De opdrachtgever dient zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Ingeval blijkt dat schade aan de vervoerde goederen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen.

7. Overmacht

7.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is zowel rubberdeal.com als ook de opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

7.2 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens, opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht binnen de in het eerste lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

7.3 Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting ten gevolge van overmacht, is rubberdeal.com gerechtigd terstond betaling te verlangen door de reeds op het werk aangevoerde materialen – al of niet verwerkt – en de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede voor schaden, kosten en interest, een redelijk deel der door hem gederfde winst daaronder begrepen.

7.4 In geval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door rubberdeal.com ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

7.5 Als overmacht wordt o.m. beschouwd alle vrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer zo hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit – en invoerverboden enz., gehele of gedeeltelijke mobilisatie belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan koper of opdrachtgever, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samen werkingen, waarbij rubberdeal.com is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of de zeggenschap van rubberdeal.com vallen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 rubberdeal.com is slechts aansprakelijk voor schade door een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien en voor zover deze tekortkoming is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf of haar eigen werknemers. Aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, gevolgschade of indirecte schade is echter steeds uitgesloten.

8.2 Ingeval rubberdeal.com aansprakelijk is, zal hij naar haar keuze overgaan tot schadevergoeding of het nieuw (gedeeltelijk) uitvoeren van de opdracht waarin zij is tekortgeschoten. De schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de opdracht waardoor de schade is ontstaan.

8.3 Iedere vordering tegen rubberdeal.com vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.

8.4 De opdrachtgever vrijwaart rubberdeal.com , haar werknemers en andere door rubberdeal.com bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (rechts) personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met zaken of producten afkomstig van rubberdeal.com , tenzij de schade opzet of bewuste roekeloosheid van rubberdeal.com of haar eigen werknemers is te wijten.

8.5 Aansprakelijkheid beperkende, aansprakelijkheid uitsluitende of aansprakelijkheid vaststellende voorwaarden, welke door derden aan rubberdeal.com kunnen worden tegengeworpen, kunnen door rubberdeal.com ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

8.6 Alle verweermiddelen die rubberdeal.com aan de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar werknemers en andere bij de uitvoering van de overeenkomst door rubberdeal.com ingeschakelde (rechts) personen jegens de opdrachtgever worden ingeroepen, als waren haar werknemers en deze personen zelf partij bij de overeenkomst.

8.7 rubberdeal.com zal nimmer aansprakelijk zijn voor vervuiling van de grond of enige andere vorm van vervuiling ontstaan door rubberproducten zoals banden, tegels, etc.

9. Betalingscondities

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij er een afwijkende betalingswijze geldt en dit volgens onderlinge overeenkomst.

9.2 Betaling dient steeds te gebeuren in de valuta vermeld op de verkoop factuur.

9.3 Indien de opdrachtgever het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan rubberdeal.com een rente verschuldigd ad 1.5% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

9.4 Indien het factuurbedrag op het moment van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. rubberdeal.com is alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de ons toekomende rechten als vermeld in deze voorwaarden, onverlet blijven. Verder dient de opdrachtgever aan rubberdeal.com alle kosten te vergoeden die dienen te worden gemaakt voor de incasso van de openstaande factuurbedragen : a. met name komen te zijner laste : declaraties voor advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten; b. de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van 250,00 EUR. Te zijner laste komen tevens de kosten van faillissementsaanvragen, alsmede kosten ingeval van opschorting van levering.

10. Kwaliteit en reclames

10.1 Reclames dienen binnen 5 dagen na toezending van de factuur of na uitvoering van de opdracht kenbaar gemaakt te worden. De ingediende bezwaren schorsen de betalingsverplichting niet.

10.2 Voor niet onmiddellijk na aflevering waarneembare gebreken in zaken of werkzaamheden ter zake of in verband met die zaken, is rubberdeal.com slechts aansprakelijk indien de opdrachtgever bewijst dat zij zijn ontstaan of gebleken binnen een termijn van 14 dagen na afleveringsdatum en indien binnen die termijn schriftelijk bij rubberdeal.com is gereclameerd.

10.3 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame is rubberdeal.com gehouden, naar haar keuze, tot hetzij kosteloze levering van wel deugdelijke zaken of daarmee samenhangende werkzaamheden, hetzij creditering van de opdrachtgever voor de door hem betaalde prijs. Een verdergaande aansprakelijkheid van rubberdeal.com bestaat slechts in zoverre art. 10 die niet uitsluit.

10.4 rubberdeal.com garandeert aan de koper dat de geleverde goederen niet ten gevolge van materiaal- of constructiefouten defect zijn, en dat anderszins de geleverde zaken geen ernstige gebreken vertonen. Verder garandeert rubberdeal.com een slijtvastheid van de door haar geleverde granulaatrubber producten voor de duur van 3 jaar. Indien deze geleverde producten, aantoonbaar door normaal gebruik niet slijtvast blijken te zijn, kan de koper zijn reclame geldend maken. rubberdeal.com zal op haar beurt en volgens onderlinge overeenkomst hetzij de geleverde zaken vervangen door gelijkwaardige nieuwe goederen, hetzij billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de eerder geleverde goederen.

10.5 Reclame is echter niet mogelijk als: Sub a: er kwaliteitsverlies is opgetreden door slecht onderhoud, slechte afwatering van hemelwater, natuurlijke slijtage of doordat de geleverde goederen langer dan gewoonlijk werden opgeslagen; Sub b: de goederen werden versneden of verzaagd, of op andere wijze werden bewerkt, verwerkt, gebruikt of beschadigd; Sub c: de koper jegens rubberdeal.com in gebreke is; Sub d: de koper zelf op ongeoorloofde of ondeskundige wijze applicatie dan wel reparaties heeft verricht of door derden heeft laten verrichten aan de door rubberdeal.com geleverde goederen; Sub e: de koper na aflevering van de gekochte goederen eventuele zichtbare gebreken en eenvoudig te constateren zichtbare gebreken niet onmiddellijk meldt; Sub f: de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zoals extreme vervuiling, buitensporig geweld of overbelasting zijn blootgesteld;

10.6 Aangezien in alle door rubberdeal.com geleverde producten natuurproducten zijn verwerkt, wordt er nooit en geen enkele garantie gegeven betreffende de kleurechtheid van alle rubberproducten. Ook volstrekt normaal en eigen aan de geleverde producten zijn de geringe, in de handel gebruikelijke en technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren en materiaalstructuur.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door rubberdeal.com geleverde zaken blijven eigendom van rubberdeal.com tot aan het moment van algehele voldoening van hetgeen rubberdeal.com in verband met de onderliggende overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten van rente daaronder begrepen. Het recht van retentie op die zaken komt de opdrachtgever niet toe.

11.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen, aangezien hij zich dan aan verduistering zou schuldig maken.

11.3 Ingeval de opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst met rubberdeal.com niet nakomt, is rubberdeal.com gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de zaken (onverschillig of deze al niet verwerkt zijn) te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en rente. rubberdeal.com is gerechtigd om zonder toestemming van de opdrachtgever de terreinen of werkplaats te betreden om de zaken weg te halen.

11.4 Opdrachtgever is verplicht rubberdeal.com terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de zaken waarop krachtens dit art. eigendomsvoorbehoud rust. De opdrachtgever is verplicht aan derden mede te delen dat rubberdeal.com eigenaar is van de goederen.

11.5 Zolang rubberdeal.com geen volledige betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever.

12. Ontbinding

12.1 Wanneer de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, alsmede in geval van overmacht, is rubberdeal.com gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze gevallen is elke vordering die rubberdeal.com ten bate van de opdrachtgever heeft of krijgt direct opeisbaar.

13. Conversie

13.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is, laat dit onverlet de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen.

13.2 In geval van een nietige of onverbindende bepaling worden rubberdeal.com en opdrachtgever geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig en / of wel bindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomen met het beding.

14. Geschillen

14.1 Op alle verbintenissen tussen rubberdeal.com en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechte te Antwerpen tenzij een geschil onderworpen is aan de bevoegdheid van de Kantonrechter of rubberdeal.com een andere rechter prefereert.

14.3 Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

15. Herroepingsrecht

15.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

15.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

15.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

15.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

16. Uitsluiting herroepingsrecht

16.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

16.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.